Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

 

1.1 Opdrachtnemer: 

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de coach diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.  

 

1.2 Opdrachtgever: 

De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.  

 

1.3 Coach: 

Chris Pater, Stefan Kamp of een door hen aan te wijzen derde.  

 

1.4 Coachee / Client: 

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.  

 

1.5 Diensten: 

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.  

 

1.6 Overeenkomst: 

Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. 

 

1.7 Training / coachingsessie:

De dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training / coachingsessie. 

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.  

 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.  

 

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.  

 

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.  

 

2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

 

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.  

 


Artikel 3: Rise And Shine Performance Training Coaching (RAS-PTC) 

Opdrachtnemer: Beide vennoten van Rise And Shine Performance Training Coaching (RAS-PTC) 

KvK nummer: 84869739 

BTW nummer: NL863423668B01 

Adres: Vriezenveenseweg 57 Wierden        

Website: www.RAS-PTC.nl

E-mailadres: info@RAS-PTC.nl  

  


Artikel 4: De overeenkomst 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen trainer/coach en coachee / cliënt. 

 

4.2 Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden. 

 

4.3 Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. 

 

4.4 Het is trainer/coach toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst. 

 

4.5 Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid. 

 

4.6 De coachee / cliënt verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer/coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met RAS-PTC aan te gaan, zijn arts te raadplegen. 

 


Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst  

5.1. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de algemeen geldende maatstaven en richtlijnen zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.  

 

5.2 In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.  

 

5.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.  

 

5.4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.  

 

5.5 Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.  

 

5.6 Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.  

 

 

Artikel 6: Offertes 

6.1 Alle door RAS-PTC gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. RAS-PTC is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtnemer binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan RAS-PTC is bevestigd.  

 

6.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

 

6.3 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.  

 


Artikel 7: Voorwaarden annulering performance- / training- / coachings-sessie 

7.1 Voor het annuleren van een training- / coachingssessie dient er telefonisch contact te worden opgenomen met de trainer / coach waar de training- / coachings-sessie gepland stond. 

 

7.2 Na het maken van een afspraak met uw trainer/coach kan het zijn dat u onverhoopt niet kan. U kunt in elke kalendermaand één keer een afspraak afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. De voorwaarde hiervoor is dat het afzeggen uiterlijk 24 uur voor de afspraak bij uw trainer/coach is gedaan. 

 

7.3 Alleen bij een vakantie (langer dan 3 weken) of langdurige blessures kan het abonnement tussentijds (tijdelijk) stopgezet worden.  

Het abonnement gaat in vanaf de eerste training. 

 

7.4 Op nationale feestdagen gaan trainingen niet door. Er wordt waar mogelijk een andere dag of tijdstip besproken. Geen garantie gegarandeerd. 

Het abonnement kan in overleg in termijnen worden betaald.  

 

7.5 Zodra mondeling of schriftelijk een overeenkomst is gesloten voor een abonnement, dan bent u dit bedrag verschuldigd aan RAS-PTC.  

 

7.6 Mocht een training- / coachings-sessie worden gecanceld door RAS-PTC, dan wordt er in overleg gekeken naar een ander moment waarop de training kan worden ingehaald. Als dit niet mogelijk is zal de training niet in rekening worden gebracht. 

  


Artikel 8: Blessures en aansprakelijkheid 

8.1 Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij de coachee / cliënt. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer / coach en coachee / cliënt zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de klant gedurende een training geblesseerd raken, is de trainer / coach voor de daaruit voortvloeiende schade op geen enkele wijze aansprakelijk. 

 

8.2 De coachee / cliënt is verplicht de trainers/coaches op voorafgaand aan de training/sessie op de hoogte te stellen van eventuele blessures. 

 

8.3 Overigens is de trainer / coach niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van trainer / coach. 

 

8.4 Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of coachee / cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst. 

 

8.5 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee / cliënt geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door opdrachtnemer toegezonden.  

 

8.6 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of coachee / cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.  

 

8.7 Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. coachee / cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.  

 

8.8 Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. coachee / cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.  

 

8.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. coachee / cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.  

 

8.10 Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees / cliënten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee / cliënten beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee / cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee / cliënt enig letsel zou oplopen, is opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.  

 

8.11 De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer.  

 

8.12 Indien opdrachtgever en/of coachee / cliënt  een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.  

 

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom  

9.1 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of coachee / cliënt verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.  

 

9.2 Opdrachtgever en/of coachee / cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.  

 

9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees / cliënten 

 


Artikel 10: Honorarium en kosten  

10.1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.  

 

10.2 Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.  

 

10.3 Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.  

 

10.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.  

 

10.5 Betalingen dienen voor de eerste trainings-/coachings-sessie te zijn voldaan. Mocht er overeengekomen zijn dat betalingen in termijnen zullen plaatsvinden moet het afgesproken bedrag te zijn voldaan. 

 


Artikel 11: Betaling  

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.  

 

11.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.  

 

11.3 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.  

 

11.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

  


Artikel 12: Incassokosten  

12.1 Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.  

 

11.2 Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.  

 

  

Artikel 13. Vertrouwelijkheid 

13.1 RAS-PTC dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. RAS-PTC is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. RAS-PTC is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van RAS-PTC gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. RAS-PTC houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt. 

 

13.2 Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.  

 

13.3 Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en coachee / cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee / cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.  


 

Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst  

14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.  

 

14.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.  

 

14.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.  

 


Artikel 15: Geschillenbeslechting  

15.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.  

 

15.2 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. coachee / cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.  


15.3 Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.